Poster Prepration

راهنمـای تهیه پوستر

در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و به هنگام حضور در کنگره به همراه داشته باشید.

میتوانید نمونه خام یک پوستر را در فرمت پاورپوینت از اینجا دانلود فرمایید.

دانلود نمونه پوستر

 

ابعاد پوستر

پوستر باید در ابعاد  90×70 سانتی متر تهیه شود.

محتـوای پـوستر

محتوای پوستر باید شامل موارد زیر باشد:

عنوان مقاله

عنوان مقاله  باید در بالای پوستر نوشته شود و اندازه قلم به حدی باشد که خواننده بتواند از فاصله 2 متری آن را براحتی بخواند. برای نمونه می توان از فونت تیتر استفاده کرد.

 

نویسنده یا نویسندگان:

نام نویسندگان مقاله در زیر عنوان با اندازه قلم یا سایز فونتی کوچکتر، نوشته شود.

 

وابستگی سازمانی نویسنده یا نویسندگان (مرتبه علمی ودانشگاه یا موسسه):

در زیر نام نویسندگان ، مشخصات با همان اندازه مربوط به نام نویسندگان نوشته شود.

 

چکیـده مقـاله و کلمات کلیدی:

در چكيده مقاله مقدمه، هدف، روش پژوهش ، یافته‌ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی باید ذكر شوند. چکیده حداکثر 250 کلمه باشد.

مقدمه

روش کار

یافته ها

 بحث و نتیجه گیری

کلمات کلیدی

منابع

 

متن اصلـی

متن اصلی باید شامل بخش های زیر باشد.

مقدمه: خواننده باید بتواند به راحتی از فاصله یک متری مطالب این بخش و ادامه آن را بخواند، لذا پیشنهاد می گردد  سایز فونت بین 20 تا 30 و نوع فونت B Nazanin باشد.

روش کار: این بخش نیز باید ضمن حفظ اصل پیام تا حد ممکن کوتاه و رسا باشد و با همان فونت مقدمه ادامه یابد.

یافته هـا: به کارگیری ذوق و سلیقه در استفاده از جداول، نمودارها و شکل ها بسیار مهم است. این بخش باید به نحوی باشد که خواننده پوستر بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند.

بحث ونتیجه گیری: این بخش نیز مانند مطالب قبلی باید به خوبی و با فونت قبلی تنظیم گردد.

منابع: در نوشتن منابع نیز دقت شود که در صورتی که تعداد آن زیاد است به منتخب یا گزیده آن بسنده شود تا از فضای پوستر بتوان به نحو بهتری استفاده کرد. منابع با اندازه قلم یا سایز فونت کوچک تری بین 12 تا 16 نوشته می شوند. منابع همگی بایستی به زبان انگلیسی، به روش نامگذاری عددی و با استایل Vancouver نگارش شود.